Členství v klubu

Vznik členství
● Kandidátovi na členství je umožněno navštívit hernu maximálně 5x, aby se seznámil s klubovým prostředím, jeho pravidly a možnostmi tréninku se zkušenějšími hráči. Během těchto pěti návštěv musí zodpovědná osoba (člen výboru nebo jím delegovaná osoba) seznámit kandidáta s chodem herny a poté mu umožnit vyzkoušet si hru. O kandidátovi musí být informován minimálně jeden člen výboru, aby nedocházelo k nejasnostem. Je doporučeno říci ostatním členům, kteří jsou na místě, že se jedná o potencionálního člena.
● Potenciálnímu členu musí být umožněno seznámit se s “Pravidly klubu” a ostatními dokumenty, ideálně v tištěné nebo elektronické formě. Teprve poté se může kandidát vyjádřit, zda se stane součástí klubu.
● Vznik členství je podmíněn zaplacením poplatku. Poplatek je placen ročně nebo pololetně. Poplatek musí být zaplacen v řádném termínu. Po nezaplacení příspěvků v řádném termínu je dotyčný člen vyzván k nápravě ve lhůtě do jednoho měsíce. Pokud ani po té není příspěvek uhrazen, bude člen vyloučen z klubu pro porušení povinností. Výbor si vyhrazuje právo udělit slevu na členských příspěvcích za přínos do klubu (vynikající výkony, čestný člen, atp.).